24/04/2018

Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku,

Tyto informace o ochraně osobních údajů a soukromí se vztahují na Vás a Vaše osobní údaje, protože jste naším zákazníkem. Naše společnost vystupuje jako správce údajů při zpracování Vašich osobních údajů.

Rádi bychom Vám vysvětlili, jak budeme používat osobní údaje, které získáme od Vás nebo od třetích stran po dobu trvání našeho smluvního vztahu nebo po jeho ukončení.

Tímto dokumentem chceme také splnit naši informační povinnost dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 18/2018 Z.z. ze dne 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

Identifikační údaje provozovatele:

Obchodní údaje

Štefánia Hostinová – HOSTIN

Sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice

Web stránka: www.hostin-kovo.com

IČO: 33550719

Registr: OS Trnava, číslo živnostenského registru: 207-883

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Baran, hostin@hostin-kovo.com

 

 1. Typy osobních údajů

Zpracováváme následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Například vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro zasílání dokumentů, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, datum narození.
 • Pracovní kontaktní údaje. Například adresu firmy, kterou zastupujete, vaši pracovní e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 • Údaje o smlouvách. Například obsah smlouvy uzavřené s naší společností, včetně všech jejích dodatků, rozsah poskytovaných služeb, typ vozidla, jeho označení.
 • Platební údaje.
 • Údaje o korespondenci a komunikaci. Jako je e-mailová korespondence, internetové datové přenosy a IP adresa.
 • Přístupová práva. Vaše přístupová práva k různým aplikacím v rámci IT infrastruktury.
 • Registrační údaje včetně přístupového hesla.
 • Informace související s bezpečností.
 • Záznamy z kamerového systému.
 1. Účely a cíle zpracování údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • Poskytování smluvních služeb. Musíme zajistit registraci našich klientů v souladu se zvláštními předpisy. Právním základem je plnění zákonné povinnosti správce údajů.
 • Věrnostní program. Evidence zákazníků a zasílání novinek o nejnovějších nabídkách a službách spojených s členstvím v našem programu. Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněným zájmem správce údajů.
 • Direct marketing. Zabýváme se tím, jak zlepšit rozvoj našich služeb, vytvoříme nabídky na míru. Právním základem je oprávněný zájem správce údajů.
 • Daně a účetnictví. Za účelem plnění našich povinností podle daňového zákona a dalších předpisů souvisejících s finančním plněním jsme povinni zpracovávat některé osobní údaje. Právním základem je plnění zákonných povinností.
 • Bezpečnost a ohrožení provozu a sítě. Kontrolujeme funkčnost, bezpečnost a stabilitu provozu naší sítě, které jste účastníkem. Právním základem je plnění právních povinností a oprávněný zájem správce údajů.
 • Zároveň jsme do našeho provozu nainstalovali kamerový systém, který vás chrání. Právním základem je oprávněný zájem správce údajů.
 • Řešení sporů a vyšetřování přestupků. Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem řešení sporů, stížností nebo právních postupů, nebo pokud máme podezření z přestupku, který bychom chtěli dále vyšetřit. Právním základem je plnění právních povinností a oprávněný zájem správce údajů.
 • Dodržování zákona. Možná budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vyhověli zákonu (např. shoda vašeho jména se jmény na takzvaných seznamech určených stran a dodržování zákona o praní špinavých peněz) nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu.
 • Marketingové souhlasy. Jiné údaje mohou být také použity, ale pouze na základě zvláštních souhlasů, které od vás předem požadujeme. Právním základem je souhlas, který jsme od vás získali.
 • Zákaznická administrativa. Vedeme evidenci všech našich zákazníků a jejich službách. Na základě analýzy našich záznamů také činíme strategická rozhodnutí o nabídkách pro naše zákazníky. Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněným zájmem správce údajů.
 1. Kdo má přístup k vašim údajům

Správce údajů může sdílet vaše údaje s třetími stranami za následujících okolností:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími třetími stranami, které jednají naším jménem, například s poskytovatelem služeb. V takových případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny. Smluvně jsme je zavázali k dodržování bezpečnostních pokynů stanovených v zákoně.

Naši zaměstnanci budou mít přístup k osobním údajům. Přístup je umožněn pouze těm, kteří jej potřebují ke své práci pro výše uvedené účely, a pouze pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti.

Pokud to například vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, můžeme vaše osobní údaje sdílet s našimi dodavateli nebo klienty, daňovými úřady, úřady sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány.

 1. Umístění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou umístěny výhradně v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Vaše údaje v našich systémech chráníme v maximální možné míře.

 1. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po omezenou dobu a tyto údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování. Ve většině případů to znamená, že vaše údaje budeme uchovávat po dobu trvání vašeho vztahu s námi. Pokud je to možné, vymažeme údaje ještě během vašeho vztahu s námi, jakmile již nebudou potřeba. V každém případě Vaše osobní údaje vymažeme nejpozději do uplynutí zákonných lhůt po ukončení smluvního vztahu, pokud právní předpisy nevyžadují jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po ukončení vztahu v případě probíhajícího právního sporu nebo pokud jste nám udělili souhlas s dlouhodobým uchováváním Vašich osobních údajů.

 1. Právní základ pro zpracování vašich údajů

Ve většině případů zpracováváme Vaše osobní údaje na základě toho, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, na smluvním základě nebo na základě souhlasu Vás jako subjektu údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat ověřitelným oznámením na našich webových stránkách. V mnoha případech budeme muset zpracovávat Vaše osobní údaje také na základě zákonné povinnosti podle zvláštního předpisu. V případě zpracování na základě souhlasu máte vždy možnost svůj souhlas odvolat.

 1. PRÁVA DOTYČNÝCH OSOB

Je důležité, abyste chápali, že se jedná o Vaše osobní údaje, které zpracováváme, a že chceme, abyste s tím byli srozuměni. I když ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme váš souhlas, protože to od nás vyžaduje zákon nebo zákony související s naší smlouvou, máte ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů mnoho práv. Výše uvedený text zodpoví většinu vašich otázek.

Vaše práva

Právo na přístup

Můžete požádat o informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně:

 • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
 • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
 • S kým sdílíme vaše osobní údaje
 • Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme nebo jaká jsou kritéria pro stanovení této doby
 • Jaká jsou vaše práva
 • Odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)
 • Pokud zpracování zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. profilování)
 • Pokud byly vaše osobní údaje převedeny do země, která je mimo EHP, jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou k dispozici v tomto dokumentu.

Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Další kopie však budou zpoplatněny.

Právo na opravu

Je důležité, abychom o vás měli správné informace, a žádáme vás, abyste nás informovali, pokud jsou některé z vašich osobních údajů nesprávné, např. pokud jste změnili své jméno nebo se přestěhovali.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.

Právo na omezení

Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém prošetřit nebo potvrdit přesnost Vašich osobních údajů (případně je měnit dle Vašich pokynů), máte právo na omezené zpracování. To znamená, že Vaše osobní údaje můžeme (s výjimkou uchovávání osobních údajů) zpracovávat pouze v souladu s Vaším souhlasem, pokud je to nezbytné v souvislosti s právními nároky, za účelem ochrany práv někoho jiného, nebo pokud existuje významný veřejný zájem na zpracování. Můžete také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

Právo vznést námitku

Pokud se domníváte, že nemáme právo zpracovávat vaše osobní údaje, můžete vznést námitku proti našemu zpracování. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vaše osobní údaje však můžeme zpracovávat vždy, pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat, aby Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ke zpracování na základě souhlasu nebo pro plnění smlouvy, vám byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o předání těchto informací jinému správci údajů.

Odvolání souhlasu

Máte právo odvolat svůj souhlas a my následně zastavíme naše činnosti zpracování z tohoto právního důvodu.

O vašich požadavcích budeme také informovat další strany, kterým jsme případně poskytli vaše osobní údaje.

V případě pochybností máte právo zahájit řízení ve smyslu § 100 zákona o ochraně osobních údajů u příslušného dozorového úřadu, například prostřednictvím www.dataprotection.gov.sk.

Jak mohu podat stížnost na použití svých údajů nebo uplatnit svá práva?

Pokud si přejete podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete nás kontaktovat na adrese hostin@hostin-kovo.com a vaše návrhy a požadavky budou přezkoumány.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nekorektně nebo protiprávně, můžete si stěžovat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Více informací o úřadu a postupu podávání stížností naleznete zde: www.dataprotection.gov.sk.

 1. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší korespondenční adresy:

Štefánia Hostinová – HOSTIN

Sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice

www.hostin-kovo.com

hostin@hostin-kovo.com