01/07/2018

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Štefánia Hostinová – HOSTIN se sídlem SNP 129, 919 04 Smolenice, zapsaná u Okresního úřadu Trnava, číslo živnostenského registru: 207-883, IČO: 33550719, DIČ: 1020343786 IČ DPH: SK1020343786, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platné od 25.5.2018

 1. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností Štefánia Hostinová – HOSTIN (dále jen „prodávající“) a osobou kupující zboží od společnosti Štefánia Hostinová – HOSTIN, objednané osobně, telefonicky, e-mailem, faxem a prostřednictvím internetového obchodu, formou osobního odběru nebo doručení přepravní společností (dále jen „kupující“), a to za předpokladu, pokud mezi prodávajícím a kupujícím nedojde k uzavření zvláštní smlouvy.

1.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí všeobecnými obchodními podmínkami a ustanoveními příslušných právních předpisů Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, zákona č. 634/1992 Z.z. o ochraně spotřebitele, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu.

 1. Způsob objednání zboží

2.1. Formu objednání zboží si kupující může zvolit: osobně, telefonicky, e-mailem, faxem, poštou nebo prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce www.hostin-kovo.com. Pro rychlé a přesné vyřízení objednávky doporučujeme použít písemnou formu objednávky. Odeslání objednávky je návrh na uzavření kupní smlouvy kupujícím.

2.2. Požadavky na objednávku:

– úplné a přesné jméno kupujícího s fakturační a dodací adresou

– kontaktní údaje na kupujícího – telefon, fax, e-mail

– jednoznačná specifikace zboží a množství požadovaných jednotek

– způsob odběru zboží

– u podnikatelských subjektů též IČO, DIČ, IČ DIČ (pokud je plátcem DPH), při prvním jednání podání výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

2.3. Storno objednávky lze provést pouze v případě, že objednávka ještě nebyla prodávajícím akceptována. Zrušení objednávky musí být zasláno písemně na e-mailovou adresu: hostin@hostin-kovo.com a její platnost musí být písemně potvrzena prodávajícím.

2.4. Odesláním objednávky kupující akceptuje všeobecné obchodní podmínky společnosti Štefánia Hostinová – HOSTIN a reklamační řád prodávajícího ve znění platném v době odeslání objednávky.

2.5. Po obdržení objednávky zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího akceptaci objednávky, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy mezi oběma stranami. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení přijetí objednávky, v závislosti na povaze objednávky, nebo neodeslat přijetí v případě zjevné typografické chyby týkající se ceny, popisu a vyobrazení zboží. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku v případě, že zboží již není vyráběno nebo dodáváno, dodací lhůta je delší, než kupující požaduje a cena zboží nebo služeb se výrazně změnila.

 1. Cena a platební podmínky

3.1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu uvedenou na faktuře v plné výši a ve lhůtě splatnosti za jím objednané zboží. Cena je včetně DPH. Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu zakoupeného zboží, tyto náklady jsou samostatnou položkou objednávky.

3.2. Kupní cenu hradí kupující způsobem platby zvoleným v objednávce, a to: platbou v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží na prodejně prodávajícího, dobírkou přepravní společnosti prodávajícího nebo poštou, převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury prodávajícím.

3.3. Požadujeme úplnou nebo částečnou zálohovou fakturu a platbu v hotovosti: při prvotním odběru zboží, v případě zvláštních objednávek na objednávku, pokud má kupující v době možného odběru zboží u nás neuhrazené faktury, kterým uplynula doba splatnosti.

3.4. Faktura a dodací list jsou zasílány přímo se zbožím, přičemž faktura je řádným daňovým dokladem, vystaveným v souladu s platnou slovenskou legislativou.

3.5. Není-li prodávající schopen dodat zboží za stanovených podmínek a zálohová faktura již byla uhrazena, vrátí prodávající neprodleně kupujícímu celou kupní cenu, a to způsobem dohodnutým mezi stranami.

3.6. Neuhradí-li kupující zálohovou fakturu ve lhůtě splatnosti, bude objednávka zrušena a současně zanikne obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

3.7. Neuhradí-li kupující dohodnutou kupní cenu včas a řádně, vzniká prodávajícímu právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky až do úplného zaplacení kupní ceny.

3.8. Výhrada vlastnictví – ve všech obchodech, ve kterých nebyla zaplacena cena za zboží, zatímco kupující obdržel dodávku zboží, nabývá kupující vlastnictví ke zboží až po úplném zaplacení. To platí i pro zboží prodané nebo odcizené kupujícím před zaplacením. Kupující je povinen zboží řádně skladovat, pojistit a označit jako majetek prodávajícího. Dále je povinen podporovat prodávajícího na jeho žádost při uplatňování všech opatření, která jsou nezbytná k ochraně vlastnického práva prodávajícího. Nebezpečí nahodilé zkázy a náhodného zhoršení předmětu koupě přechází na kupujícího předáním předmětu koupě. Prodávající si ponechává vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny a splnění všech dohodnutých podmínek. Kupující nabývá vlastnictví k dodanému zboží až po zaplacení celé kupní ceny.

 1. Dodací lhůta

4.1. Zboží, které je v době přijetí objednávky ve skladu prodávajícího, bude kupujícímu odesláno do 2 pracovních dnů. Dodání zboží, které není skladem, potvrzuje prodávající po stanovení výrobních kapacit pro zboží a po stanovení termínu dodání tohoto zboží.

4.2. Dodací lhůta začíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy, je-li kupní cena za zboží uhrazena v hotovosti, fakturou nebo dobírkou. Je-li na zboží vystavena zálohová faktura, začíná termín dodání běžet dnem úplného zaplacení a připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

4.3. V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v požadované lhůtě, nabídne kupujícímu jiný termín dodání, případně výrobek srovnatelný s původně objednaným. V takovém případě si prodávající vyžádá souhlas kupujícího se změnou objednávky. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou a kupující odstoupí od kupní smlouvy, pak v případě, že zálohová faktura byla prodávajícímu uhrazena, se prodávající zavazuje vrátit zaplacenou částku do 15 dnů od odstoupení od smlouvy.

4.4. V případě, že kupující požádá o osobní odběr zboží přímo v prodejně prodávajícího (specifikované v objednávce), zavazuje se prodávající rezervovat toto zboží pro kupujícího po dobu 5 dnů od odeslání akceptace objednávky. Nedojde-li k převzetí zboží do tohoto data, kupní smlouva se ruší.

 1. Způsob odběru zboží

5.1. Prodávající dodá zboží na místo určené kupujícím až po úplném zaplacení kupní ceny, není-li dohodnuto jinak.

5.2. Možnosti doručení: osobní odběr přímo u prodávajícího na adrese SNP 129, 919 04 Smolenice, doručení v rámci Slovenské republiky kurýrní společností UPS (i na dobírku) na dohodnuté místo a jiný způsob vyzvednutí dohodnutý s prodávajícím.

5.3. Náklady na dopravu jsou účtovány dle platného tarifu příslušné kurýrní společnosti a v závislosti na hmotnosti nebo množství přepravovaného zboží. Tyto náklady, není-li dohodnuto jinak, nese kupující.

5.4. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na dohodnuté místo nebo předání zboží dopravci.

5.5. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zásilku a zjistí-li mechanické poškození obalu nebo původního obalu zboží, je povinen ještě za přítomnosti přepravce zkontrolovat stav zboží a o poškození zásilky pořídit záznam. Dopravce odpovídá za poškození zásilky během přepravy. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po skončení škodné události u dopravce poskytnuta přiměřená sleva nebo náhradní zboží. Je-li zásilka v pořádku, kupující podpisem přejímacího protokolu stvrzuje přepravci, že zásilku převzal zcela a nepoškozenou.

5.6. V případě, že zboží při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

5.7. Reklamace škody na zboží, která nebyla zřejmá při převzetí, musí kupující uplatnit do 5 pracovních dnů od převzetí zboží. Vada bude nejprve projednána s prodávajícím telefonicky na čísle +421 902 971 161 nebo e-mailem na adrese: hostin@hostin-kovo.com a teprve po dohodě se zaměstnancem prodávajícího doručí poškozené zboží osobně, případně odešle, na adresu prodávajícího (SNP 129, 919 04 Smolenice) na náklady prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen dodat zboží v původním obalu, se všemi doklady (faktura, dodací list, záruční list, návod, …), které mu prodávající předal při prodeji zboží. V případě oprávněné reklamace bude zboží kupujícímu opraveno nebo vyměněno za nové a bezplatně mu zasláno zpět. V případě neuznané reklamace budou kupujícímu účtovány náklady, které prodávajícímu v souvislosti s touto reklamací vzniknou. Po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů, která se vztahuje na reklamaci poškození zboží během přepravy, prodávající nehradí náklady na dopravu a postupuje dle platného reklamačního řádu. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží nelze akceptovat.

5.8. Před prvním použitím zboží je kupující povinen si pozorně přečíst návod k obsluze a následně se jím řídit.

 1. Záruka a servis

6.1. Záruční podmínky a reklamační řád pro kupujícího – spotřebitele, který nakupuje zboží jako “konečný uživatel” pro osobní spotřebu, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. V případě podnikatelských subjektů, které nakupují zboží za účelem výkonu další podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, se záruční a reklamační podmínky řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

6.2. Záruka poskytovaná prodávajícím se vztahuje pouze na výrobní vady zboží, které nebyly způsobeny neodbornou a nešetrnou manipulací, užíváním zboží v rozporu s jeho účelem použití nebo nedodržením pokynů v návodu, mechanickým poškozením, poškozením živelnou pohromou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako jsou přepětí v elektrické síti apod. Důvodem reklamace není běžné opotřebení zboží v souvislosti s užíváním.

6.3. Kupující může uplatnit reklamaci přímo u prodávajícího na adrese: SNP 129, 919 04 Smolenice nebo po dohodě zaslat na tuto adresu pojištěnou doporučenou zásilkou se všemi požadovanými doklady, reklamačním protokolem a příslušenstvím k reklamovanému zboží.

6.4. K reklamovanému zboží kupující předkládá: originál nebo kopii dokladu o koupi zboží (doklad musí být vystaven na jméno reklamujícího), reklamační protokol s přesným popisem vady, pokud se vada vyskytuje jen příležitostně, musí být jasně uvedeny podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží doporučujeme dodat v originálním obalu a musí být kompletní, tj. včetně všech kabelů, návodů, disket, CD či jiného příslušenství dodávaného se zbožím při nákupu.

6.5. Popis reklamace a způsob odstranění vad zboží řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 1. Záruční podmínky vztahující se na právnické a fyzické osoby podnikatelů

7.1. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím je 12 měsíců.

7.2. Záruční doba na použité zboží a použité náhradní díly je 6 měsíců.

7.3. Záruční podmínky:

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží, tj. že si zboží zachová své dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti a funkční způsobilost.
 2. Na přirozené (tj. běžné) opotřebení a poškození zboží v důsledku jeho nesprávného použití nebo nadměrného namáhání kupujícím se záruka nevztahuje.
 3. Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v případě, že vady, které se na zboží vyskytly, vznikly některým z následujících způsobů:
 • Vada vznikla při zástavbě nebo přestavbě, přičemž tato zástavba nebo přestavba nebyla provedena odborně v souladu s předpisy prodávajícího.
 • S dodaným zbožím bylo i přes písemné upozornění uvedené v návodu k obsluze zboží nakládáno nevhodně či zakázaným způsobem nebo bylo zboží nadměrně namáháno.
 • Po dodání zboží kupujícímu byly na zboží provedeny úpravy bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
 • Záruka za jakost zboží se rovněž neposkytuje, pokud vady byly způsobeny nevhodnou zástavbou, nepřizpůsobením instalace zboží konstrukčním zvláštnostem konkrétní zástavby nebo zástavby provedené v rozporu s pokyny prodávajícího.

7.4. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží.

7.5. Po úspěšné opravě nebo náhradním dodání zboží se záruka na zboží neprodlužuje ani neobnovuje.

7.6. Jedná-li se o koupi zboží v prodejně prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat úplnost dodávky a funkčnost zakoupeného zboží přímo na místě a zjištěné vady neprodleně reklamovat u prodávajícího; v opačném případě je zboží bez vad a schváleno kupujícím.

7.7. V případě nefunkčnosti zboží je kupující povinen nechat zjistit příčinu jeho nefunkčnosti u prodávajícího nebo neprodleně zjištěnou vadu písemně oznámit přímo prodávajícímu. V takovém případě je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad prokazující řádnou zástavbu oprávněným servisním střediskem nebo kopii faktury o zaplacení zástavby.

7.8. V případě vzniku jakékoliv vady zboží je kupující povinen se se svou reklamací této vady obrátit přímo na prodávajícího a dohodnout se s ním přímo na všech podmínkách reklamace.

7.9. V případě vady dodaného zboží v záruční době je prodávající povinen kupujícímu odstranit řádně reklamovanou vadu zboží na vlastní náklady, dle své volby. V případě, že nebude možné reklamovanou vadu zboží odstranit, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu náhradní zboží za vrácené vadné zboží nebo po vzájemné dohodě s kupujícím poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.10. Za účelem odstranění vady dodaného zboží se kupující zavazuje bez zbytečného odkladu prodávajícímu odevzdat nebo vrátit reklamované zboží.

7.11. Existence jakýchkoliv vad dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu za zboží, tj. právo prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny trvá.

7.12. Práva kupujícího na odstranění vady zboží prodávajícím zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

 1. Záruční podmínky vztahující se na fyzické osoby

8.1. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím je 24 měsíců.

8.2. Záruční doba na použité zboží dodané prodávajícím a na použité náhradní díly je 12 měsíců.

8.3. Záruční podmínky:

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží, tj. že si zboží zachová své dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti a funkční kapacitu.
 2. Na přirozené (běžné) opotřebení a poškození zboží v důsledku nesprávného použití nebo nadměrného namáhání se záruka nevztahuje.
 3. Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v případě, že vady, které se na zboží vyskytly, vznikly některým z následujících způsobů:
 • Vada vznikla při zástavbě nebo přestavbě, přičemž tato zástavba nebo přestavba nebyla provedena odborně v souladu s předpisy prodávajícího.
 • S dodaným zbožím bylo manipulováno nesprávně nebo bylo nadměrně namáháno, a to i přes písemné upozornění uvedené v návodu k obsluze.
 • Po dodání zboží kupujícímu byly na zboží provedeny úpravy bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
 • Záruka za jakost zboží se rovněž neposkytuje, pokud vady byly způsobeny nevhodnou zástavbou, nepřizpůsobením instalace zboží konstrukčním zvláštnostem konkrétní zástavby nebo zástavby provedené v rozporu s pokyny prodávajícího.

8.4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.5. Má-li být zakoupené zboží uvedeno do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, začíná záruční doba na zboží běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl potřebnou součinnost k provedení této služby.

8.6. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady dodaného zboží, tj. ode dne reklamace zboží do dne, kdy byl kupující povinen opravené zboží po opravě od prodávajícího převzít.

8.7. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil své právo na reklamaci zboží, kdy byla oprava prodávajícím provedena a jak dlouho trvalo odstranění reklamované vady.

8.8. V případě, že prodávající bezplatně vymění reklamované zboží nebo některou z jeho součástí, začne nová záruční doba na takto vyměněné zboží běžet znovu, a to ode dne převzetí tohoto nového zboží nebo jeho součásti kupujícím.

8.9. Jedná-li se o koupi zboží v prodejně prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zakoupeného zboží přímo na místě a zjištěné vady neprodleně reklamovat u prodávajícího; V opačném případě je zboží bez vad a je kupujícím schváleno.

8.10. V případě nefunkčnosti zboží je kupující povinen nechat zjistit příčinu jeho nefunkčnosti u prodávajícího nebo neprodleně zjištěnou vadu písemně oznámit přímo prodávajícímu. V takovém případě je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad prokazující řádnou zástavbu oprávněným servisním střediskem nebo kopii faktury o zaplacení zástavby.

8.11. V případě vzniku jakékoliv vady zboží je kupující povinen se se svou reklamací této vady obrátit přímo na prodávajícího a dohodnout se s prodávajícím přímo na všech podmínkách reklamace.

8.12. V případě, že se na dodaném zboží vyskytne odstranitelná vada v záruční době, zavazuje se prodávající tuto vadu kupujícímu bezplatně a řádně a bez zbytečného odkladu odstranit. Namísto odstranění vady zboží může kupující požadovat jeho výměnu za stejné zboží bez vad, nebo výměnu jeho součásti, pokud prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy, místo odstranění vady, nahradit vadnou věc reklamovanou kupujícím stejnou, novou věcí bez vad, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže.

8.13. Jedná-li se o takto řádně reklamovanou záruční vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání jejímu řádnému užívání kupujícím, má kupující právo na bezplatnou výměnu reklamovaného zboží za stejné zboží bez vad nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě jiných neodstranitelných záručních vad reklamovaného zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.14. Za účelem odstranění vady dodaného zboží se kupující zavazuje bez zbytečného odkladu předat reklamované zboží prodávajícímu k opravě nebo výměně.

8.15. Existence jakýchkoliv vad dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu za zboží, tj. právo prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny trvá.

8.16. Práva kupujícího na odstranění vady zboží prodávajícím zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

 1. Návod k zástavbě a obsluze zboží

9.1. Zástavbu zboží mohou provádět a kontrolovat pouze osoby pověřené prodávajícím.

9.2. Zástavba zboží musí být vždy provedena v souladu s dodaným Návodem k zástavbě zboží, resp. Návodem k obsluze zboží, a to i v souladu s Typovým schválením zboží, je-li pro dané zboží k dispozici.

9.3. V případě, že prodávající dodal kupujícímu zboží s příslušným Návodem k jeho obsluze, je tento návod pro kupujícího závazný. Kupující je tedy oprávněn uvést zboží do provozu a dodané zboží užívat pouze dle Návodu k obsluze.

9.4. V případě, že kupující jednal v rozporu s návodem k zástavbě zboží a/nebo návodem k obsluze zboží, vzniká v důsledku takového neodborného používání nebo provozu zboží reálné nebezpečí poškození zdraví osob a majetku. Prodávající v tomto případě neodpovídá za jakoukoliv škodu na majetku kupujícího a/nebo třetích osob, škody na zdraví a následné škody takto vzniklé. Pouze kupující v tomto případě ponese plnou náhradu takto vzniklých škod.

9.5. Prodávající rovněž neodpovídá za škody způsobené opotřebením jednotlivých částí dodaného zboží) ve vztahu k tzv. „spotřebnímu zboží“.

 1. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

10.1. Kupující má v internetovém a zásilkovém obchodě právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy s prodávajícím bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž své odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě řádně písemně oznámí prodávajícímu. Následně bude zboží v původním obalu kompletní a v nepoškozeném stavu se všemi doklady obdrženými od prodávajícího při koupi zboží vráceno osobně nebo doporučenou poštou prodávajícímu, a to na jeho vlastní náklady (nikoliv na dobírku) na adresu sídla prodávajícího: Štefánia Hostinová – HOSTIN se sídlem SNP 129, 919 04 Smolenice. Povinností prodávajícího po převzetí kompletního a nepoškozeného vráceného zboží je vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží, a to na účet kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak. Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti se zasláním zboží kupujícímu nese prodávající.

10.2. Kupující může přímo v prodejně prodávajícího vrátit zakoupené a přijaté zboží, které si prohlédl v době koupě nebo dokonce vyzkoušel, a to pouze se souhlasem obchodníka prodávajícího. V případě, že obchodník prodávajícího souhlasí s takovým vrácením zboží a vrácením peněz za koupi zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu manipulační poplatek ve výši 5% z kupní ceny zboží, nejméně však 3,32 eur.

10.3. V případě, že prodávajícímu vznikly mimořádně zvýšené náklady na pořízení zboží, které chce kupující vrátit oproti jinému zboží, např. v důsledku zvláštní objednávky nebo expresního doručení apod., má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu takto vzniklých nákladů v plné výši. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu mimořádné náklady, které mu takto vznikly, v plné výši.

10.4. Nesplní-li kupující některou z výše uvedených podmínek uvedených v tomto bodě, nedojde k platnému odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, neboť prodávající v takovém případě odstoupení od smlouvy neakceptuje a vrátí kupujícímu zboží předané nebo vrácené kupujícímu na náklady kupujícího.

10.5. V případě porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádné vrácení zboží ve smyslu tohoto článku VOP je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody, která mu vznikla podle příslušných platných právních předpisů.

10.6. Alternativní řešení sporů

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má zákazník právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající odpoví na žádost zákazníka podle předchozí věty záporným způsobem nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, má zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na internetových stránkách http://www.mhsr.sk/); Zákazník má právo zvolit si, na který z těchto subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

 1. Obecná ustanovení

11.1. Veškeré výkresy, popisy a jiná technická dokumentace vztahující se ke zboží prodávajícího jsou majetkem společnosti Štefánia Hostinová – HOSTIN se sídlem SNP 129, 919 04 Smolenice, přičemž bez souhlasu prodávajícího nesmí kupující tyto dokumenty použít k jinému účelu než k montáži (nebo zástavbě) zboží, jeho užívání nebo údržbě. Bez předchozího souhlasu prodávajícího je kupujícímu výslovně zakázáno tyto dokumenty reprodukovat a šířit a/nebo je jinak zpřístupňovat třetím osobám.

11.2. Dodá-li prodávající kupujícímu vzorky zboží, zůstávají tyto výlučným vlastnictvím prodávajícího a kupující tedy není oprávněn je bez předchozího souhlasu prodávajícího zpřístupnit třetím osobám.

11.3. Zhotoví-li prodávající nové nástroje a příslušenství za účelem výroby atypického zboží (tj. zboží nestandardní konstrukce), zůstávají tyto v jeho výlučném vlastnictví, a to i v případě, že se kupující podílel na úhradě nákladů na jejich výrobu.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto VOP prodávajícího jsou pro kupujícího závazné ode dne jejich zveřejnění v sídle společnosti prodávajícího a na internetových stránkách prodávajícího: www.hostin-kovo.com. Tyto VOP jsou pro kupujícího závazné ve znění platném v den zakoupení zboží nebo odeslání objednávky kupujícím v rámci internetového obchodu.

12.2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží, včetně nákladů na dopravu a expedici, VOP, reklamační řád v platném znění v momentě koupě zboží nebo odesláním objednávky kupujícím v rámci internetového obchodu. Odesláním objednávky a akceptací faktury vystavené prodávajícím na dodání zboží kupující zároveň stvrzuje prodávajícímu, že se s těmito VOP řádně seznámil, plně porozuměl jejich znění a že s nimi plně souhlasí s tím, že jeho vůle být při koupi zboží vázán těmito VOP je svobodná a vážná a že jeho projev vůle směřující k uzavření kupní smlouvy o dodávce zboží je srozumitelný a jistý, a že tyto VOP přijal bez výhrad, nikoli v tísni nebo za výrazně nevýhodných podmínek.

12.3. Osobní údaje a jejich ochrana. Smluvní strany se dohodly, že kupující, je-li fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu včetně PSČ, telefonní číslo a adresu elektronické pošty. Smluvní strany se dohodly, že kupující, je-li právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, telefonní číslo a adresu elektronické pošty. Kupující prohlašuje, že si je vědom toho, že prodávající ve smyslu zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává a uchovává své osobní údaje, zejména ty výše uvedené a/nebo které jsou nezbytné pro činnost prodávajícího a bude je zpracovávat za účelem poskytnutí sjednané služby nebo prodeje zboží, jakož i na základě zvláštních předpisů. Kupující si je zároveň vědom toho, že Prodávající při své činnosti využívá, může využívat jiné dodavatele nebo obchodní partnery, kteří mají k osobním údajům Kupujícího přístup. Tito jsou však vázáni smlouvou o zprostředkování a chrání osobní údaje Kupujícího v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s platnou legislativou Slovenské republiky. Kupující bere na vědomí, že mu Prodávající může zasílat sdělení o nabídkách a akcích Prodávajícího a další reklamní či propagační materiály v rámci autorizované činnosti provozovatele. Kupující může toto zaslání v budoucnu odmítnout a svůj souhlas odvolat na kterémkoli z kontaktů uvedených na webových stránkách Prodávajícího. Kupující zároveň potvrzuje, že si je vědom toho, že další informace o způsobech a účelech zpracování lze nalézt na internetových stránkách prodávajícího v sekci Ochrana osobních údajů.

12.4. Prodávající se zavazuje archivovat kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím v elektronické podobě společně s VOP po dobu 5 let. Archivovaná smlouva není kupujícímu přístupná a slouží pouze pro administrativní a archivní účely prodávajícího.

12.5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu těchto VOP musí být uzavřena ve slovenském jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.6. V případě, že se kterákoli část těchto VOP stane neplatnou a/nebo neúčinnou, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost zbývajících částí těchto VOP, které zůstávají platné a účinné, tj. závazné pro kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP změnit, pokud je nutné je uvést do souladu s novou, závaznou legislativou Slovenské republiky nebo z důvodu vlastní potřeby jejich budoucí aktualizace. V těchto případech je tedy prodávající oprávněn znění těchto VOP změnit, přičemž je zároveň povinen jejich změněné aktuální znění neprodleně zveřejnit na svých internetových stránkách: www.hostin-kovo.com.

12.7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 25.5.2018. Akceptací těchto VOP se zároveň ruší platnost všech stávajících obchodních podmínek společnosti Štefánia Hostinová – HOSTIN, platných a účinných do 24.5.2018.

V Smoleniciach, 25.5.2018