Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť Štefánia Hostinová – HOSTIN so sídlom SNP 129, 919 04 Smolenice, zapísaná na Okresnom úrade Trnava, číslo živnostenského registra: 207-883, IČO: 33550719, DIČ: 1020343786 IČ DPH: SK1020343786, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platné od 25.5.2018

1. Úvod

1.1. Týmito obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Štefánia Hostinová – HOSTIN (ďalej „predávajúci“) a osobou kupujúcou tovar od spoločnosti Štefánia Hostinová – HOSTIN, objednaný osobne, telefonicky, e- mailom, faxom a cez internetový obchod, formou osobného odberu alebo zásielkovou službou (ďalej „kupujúci“), a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.

1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. 

2. Spôsob objednávania tovaru

2.1. Kupujúci môže zvoliť formu objednania tovaru: osobne, telefonicky, e-mailom, faxom, poštou alebo cez internetový obchod na web stránke www.hostin-kovo.sk. V záujme rýchleho a presného vybavenia objednávky odporúčame použiť písomnú formu objednávky. Odoslanie objednávky je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2.2. Náležitosti objednávky :

 • úplný a presný názov kupujúceho s fakturačnou adresou a adresou na doručenie zásielky
 • kontaktné údaje na kupujúceho – telefonické, faxové, e-mailové
 • jednoznačná špecifikácia tovaru a množstvo požadovaných jednotiek
 • spôsob odberu tovaru
 • u podnikateľských subjektov tiež IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platca DPH), pri prvom jednaní predloženie Výpisu z OR, prípadne ŽL

2.3. Storno objednávky je možné vykonať len v prípade, ak objednávka nebola ešte predávajúcim akceptovaná. Storno objednávky musí byť zaslané písomne na e-mailovú adresu: hostin@hostin-kovo.com a jeho platnosť musí byť písomne potvrdená predávajúcim.

2.4. Odoslaním objednávky akceptuje kupujúci všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Štefánia Hostinová – HOSTIN a reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom v čase odoslania objednávky.

2.5. Po prijatí objednávky predávajúci zašle na e-mail kupujúceho akceptáciu objednávky, čím je uzatvorená kúpna zmluva medzi týmito dvomi stranami. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať k akceptácii objednávky ďalšie potvrdenie, v závislosti od charakteru objednávky, alebo neodoslať akceptáciu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu a vyobrazenia tovaru. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, dodacia doba je dlhšia ako kupujúci požaduje a výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru alebo služby. 

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorý si objednal zaplatiť kúpnu cenu uvedenú vo faktúre v plnej výške a v termíne splatnosti. Cena je uvádzaná vrátane DPH. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, tieto náklady sú samostatnou položkou objednávky.

3.2. Kúpnu cenu hradí kupujúci zvoleným spôsobom úhrady v objednávke a to: platbou v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru v predajni predávajúceho, na dobierku zasielateľskou spoločnosťou predávajúceho alebo poštou, prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry predávajúcim.

3.3. Zálohovú faktúru úplnú, alebo čiastočnú a platbu v hotovosti požadujeme: pri prvotnom odbere tovaru, pri špeciálnych objednávkach na zákazku, ak kupujúci v čase možného odberu tovaru má u nás neuhradené faktúry, ktorým uplynula doba splatnosti.

3.4. Faktúra a dodací list je zasielaný priamo s tovarom, pričom faktúra je riadnym daňovým dokladom, vystaveným v zmysle platných slovenských právnych predpisov.

3.5. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada zálohovej faktúry už prebehla, predávajúci bezodkladne vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

3.6. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.7. V prípade, ak kupujúci neuhradí dojednanú kúpnu cenu včas a riadne, predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie úrokov z omeškania v sadzbe 0,05 % denne z dlžnej sumy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3.8. Výhrada vlastníctva – pri všetkých obchodoch, pri ktorých nebola cena za tovar zaplatená, pričom kupujúci obdržal dodávku tovaru, získa kupujúci vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení. To platí tiež pre tovar, ktorý kupujúci predal alebo odcudzil pred jeho zaplatením. Kupujúci je povinný tovar riadne uskladniť, poistiť a označiť ako majetok predávajúceho. Ďalej je povinný podporovať predávajúceho na jeho výzvu pri uplatňovaní všetkých opatrení, ktoré sú potrebné na ochranu vlastníckeho práva predávajúceho. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy. Predávajúci si ponecháva vlastnícke právo na dodaný tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny. 

4. Dodacia lehota

4.1. Tovar, ktorý je v čase prijatia objednávky na sklade predávajúceho bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru, ktorý nie je na sklade, potvrdzuje predávajúci po zistení výrobných kapacít pre daný tovar a po zistení dodacieho termínu výroby tohto tovaru.

4.2. Dodacia doba začne plynúť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak je kúpna cena za tovar hradená v hotovosti, na faktúru alebo na dobierku. Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, tak termín dodania začne plynúť dňom úplného zaplatenia a pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.3. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar v požadovanom termíne, ponúkne kupujúcemu iný termín dodania, prípadne výrobok porovnateľný s pôvodne objednaným. V tomto prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho na zmenu v objednávke. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne a kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, tak v prípade, že zálohová faktúru bola predávajúcemu zaplatená, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zaplatenú sumu do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

4.4. V prípade požiadavky kupujúceho na osobný odber tovaru priamo v predajni predávajúceho (uvedenej v objednávke), sa predávajúci zaväzuje tento tovar kupujúcemu rezervovať po dobu 5 dní od odoslania akceptácie objednávky. Ak do tohto termínu nepríde k prevzatiu tovaru, kúpna zmluva sa ruší. 

5. Spôsob odberu tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar na miesto určené kupujúcim až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Možnosti doručenia: osobný odber priamo u predajcu na adrese SNP 129, 919 04 Smolenice, zaslanie v rámci Slovenskej republiky kuriérskou spoločnosťou UPS (aj dobierka) na dohodnuté miesto a iný spôsob odberu dohodnutý s predávajúcim.

5.3. Dopravné náklady sú účtované podľa platného sadzobníka príslušnej kuriérskej spoločnosti a v závislosti od hmotnosti resp. množstva zasielaného tovaru. Tieto náklady, ak nie je dohodnuté inak, znáša kupujúci.

5.4. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na dohodnuté miesto alebo odovzdanie tovaru dopravcovi.

5.5. Kupujúci je povinný skontrolovať pri prevzatí zásielku a pri zistení mechanického poškodenia obalu, prípadne originálneho balenia tovaru predajcom, musí ešte za prítomnosti dopravcu skontrolovať stav tovaru a vyhotoviť záznam o poškodení zásielky. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdí, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú.

5.6. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.

5.7. Reklamácie poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri preberaní, si kupujúci musí uplatniť do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru. Závadu najskôr prekonzultuje s predávajúcim telefonicky na +421 902 971 161 alebo e-mailom na adrese: hostin@hostin-kovo.com, pričom až po dohode s pracovníkom predajcu, doručí osobne, prípadne zašle, poškodený tovar na adresu predajcovi (SNP 129, 919 04 Smolenice) na náklady predávajúceho. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný dodať tovar v originálnom balení, so všetkými dokladmi (faktúra, dodací list, záručný list, návod,…), ktoré mu boli pri predaji tovaru odovzdané predávajúcim. V prípade oprávnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar opravený alebo vymenený za nový a bezplatne mu odoslaný späť. V prípade neuznanej reklamácie budú kupujúcemu vyúčtované náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s touto reklamáciou. Po uplynutí doby 5 pracovných dní, ktorá platí na reklamáciu poškodenia tovaru pri doprave, predávajúci náklady na dopravu neuhrádza a postupuje podľa platného reklamačného poriadku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru nie je možné uznať.

5.8. Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný si dôkladne prečítať návod na obsluhu a následne sa ním riadiť. 

6. Záruka a servis

6.1. Záručné podmienky a reklamačný poriadok pre kupujúceho – spotrebiteľa, ktorý nakupuje výrobky ako „koncový užívateľ“ pre osobnú spotrebu sa riadia zákonom č. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nakupujú tovar za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa záručné a reklamačné podmienky riadia zákonom č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.

6.2. Predávajúcim poskytnutá záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru, ktoré neboli spôsobené neodborným a nešetrným zaobchádzaním, používaním tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pokynov v návode, mechanickým poškodením, poškodením živelnými pohromami alebo pôsobením iných neštandardných javov, napríklad prepätie v rozvodnej sieti a podobne. Dôvodom na reklamáciu nie je bežné opotrebenie tovaru v súvislosti s používaním.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu priamo u predajcu na adrese: SNP 129, 919 04 Smolenice alebo po dohode zaslať poistenou doporučenou zásielkou na túto adresu so všetkými požadovanými dokladmi, reklamačným protokolom a príslušenstvom k reklamovanému tovaru.

6.4. K reklamovanému tovaru kupujúci predloží: originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru (doklad musí byť vystavený na meno reklamujúceho), reklamačný protokol, kde uvedie presný opis chyby, v prípade že sa chyba vyskytuje len občas, musí jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame dodať v originálnom balení a musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých káblov, manuálov, diskiet, CD, prípadne iného príslušenstva dodaného s tovarom pri kúpe.

6.5. Popis reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

7. Záručné podmienky vzťahujúce sa na právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

7.1. Záručná doba na predávajúcim dodaný tovar je 12 mesiacov.

7.2. Záručná doba na použitý tovar a na použité náhradné diely je 6 mesiacov.

7.3. Podmienky záruky:

 • Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru , t.j. že si tovar zachová svoje dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti a funkčnú spôsobilosť.
 • Prirodzené (t.j. bežné) opotrebenie a poškodenie tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania alebo nadmerného namáhania kupujúcim nepodlieha záruke.
 • Predávajúci neposkytuje kupujúcemu záruku za akosť dodaného tovaru v prípade, že vady, ktoré sa vyskytli na tovare vznikli niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • Vada vznikla pri zástavbe, resp. prestavbe, pričom túto zástavbu alebo prestavbu nebola vykonaná odborne v zmysle predpisov predávajúceho.
  • S dodaným tovarom sa, napriek písomnému upozorneniu uvedenému v návode na obsluhu tovaru, zachádzalo nevhodným, resp. zakázaným spôsobom alebo tovar bol nadmerne namáhaný.
  • Po dodaní tovaru kupujúcemu boli na tovare vykonané úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.
  • Záruka za akosť tovaru sa ďalej neposkytuje v prípade, že vady boli spôsobené nevhodnou zástavbou, neprispôsobením inštalácie tovaru konštrukčným zvláštnostiam konkrétnej zástavby alebo zástavby vykonanej v rozpore s pokynmi predávajúceho.

7.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru.

7.5. Po úspešnej oprave alebo náhradnej dodávke tovaru sa záruka na tovar nepredlžuje ani neobnovuje.

7.6. Pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru v predajni predávajúceho, je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť dodávky a funkčnosť kupovaného tovaru priamo na mieste a zistené vady ihneď reklamovať u predávajúceho; inak platí, že tovar je bez vád a schválený kupujúcim.

7.7. V prípade nefunkčnosti tovaru je kupujúci povinný dať si zistiť príčinu jeho nefunkčnosti u predávajúceho alebo bez meškania oznámiť zistenú vadu písomne priamo predávajúcemu. V tomto prípade je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu doklad, ktorý preukazuje riadnu zástavbu oprávneným servisným strediskom alebo kópiu faktúry o úhrade zástavby.

7.8. Kupujúci je povinný sa v prípade výskytu akejkoľvek vady tovaru obrátiť so svojou reklamáciou tejto vady priamo na predávajúceho a priamo s predávajúcim dohodnúť všetky podmienky reklamácie.

7.9. V prípade výskytu vady na dodanom tovare počas záručnej doby, je predávajúci povinný spôsobom podľa svojej voľby kupujúcim riadne reklamovanú vadu tovaru na svoje náklady odstrániť. V prípade, že nie je možné reklamovanú vadu tovaru odstrániť, predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať náhradný tovar za vrátený vadný tovar alebo po vzájomnej dohode s kupujúcim poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.10. Kupujúci sa, za účelom odstránenia vady dodaného tovaru, zaväzuje bez zbytočného odkladu odovzdať alebo vrátiť reklamovaný tovar predávajúcemu.

7.11. Existencia akýchkoľvek vád na dodanom tovare, nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť predávajúcemu za tovar dohodnutú kúpnu cenu, t.j. nárok predávajúceho na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny zostáva zachovaný.

7.12. Práva kupujúceho na odstránenie vady tovaru predávajúcim zaniknú, ak sa neuplatnili počas záručnej doby.

8. Záručné podmienky vzťahujúce sa na fyzické osoby

8.1. Záručná doba na predávajúcim dodaný tovar je 24 mesiacov.

8.2. Záručná doba na použitý predávajúcim dodaný tovar a na použité náhradné diely je 12 mesiacov.

8.3. Podmienky záruky:

 • Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru, t.j. že si tovar zachová svoje dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti a funkčnú spôsobilosť.
 • Prirodzené (bežné) opotrebenie a poškodenie tovaru v dôsledku nesprávneho používania alebo nadmerného namáhania nepodlieha záruke.
 • Predávajúci neposkytuje kupujúcemu záruku za akosť dodaného tovaru v prípade, že vady, ktoré sa vyskytli na tovare vznikli niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • Vada vznikla pri zástavbe, resp. prestavbe, pričom túto zástavbu alebo prestavbu nebola vykonaná odborne v zmysle predpisov predávajúceho.
  • S dodaným tovarom sa, napriek písomnému upozorneniu uvedenému v návode na obsluhu zachádzalo nesprávne alebo bol nadmerne namáhaný.
  • Po dodaní tovaru kupujúcemu boli na tovare vykonané úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.
  • Záruka za akosť tovaru sa ďalej neposkytuje v prípade, že vady boli spôsobené nevhodnou zástavbou, neprispôsobením inštalácie tovaru konštrukčným zvláštnostiam konkrétnej zástavby alebo zástavby vykonanej v rozpore s pokynmi predávajúceho.

8.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.5. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba na tovar plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie tejto služby potrebnú súčinnosť.

8.6. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru, t.j. odo dňa reklamácie tovaru do dňa, kedy bol kupujúci povinný opravený tovar prevziať od predávajúceho po skončení jeho opravy.

8.7. Predávajúci sa zaväzuje vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy si kupujúci u neho uplatnil svoje právo reklamovať tovar, kedy opravu predávajúci vykonal a akú dobu trvala oprava reklamovanej vady.

8.8. V prípade, že dôjde zo strany predávajúceho k bezplatnej výmene reklamovaného tovaru , príp. jeho niektorej súčiastky, začne plynúť nová záručná doba na takto vymenený tovar odznova, a to odo dňa prevzatia tohto nového tovaru, príp. jeho súčiastky, kupujúcim.

8.9. Pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru v predajni predávajúceho, je kupujúci povinný skontrolovať úplnosť a kompletnosť kupovaného tovaru priamo na mieste a zistené vady ihneď reklamovať u predávajúceho; inak platí, že tovar je bez vád a je schválený kupujúcim.

8.10. V prípade nefunkčnosti tovaru je kupujúci povinný dať si zistiť príčinu jeho nefunkčnosti u predávajúceho alebo bez meškania oznámiť zistenú vadu písomne priamo predávajúcemu. V tomto prípade je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu doklad, ktorý preukazuje riadnu zástavbu oprávneným servisným strediskom alebo kópiu faktúry o úhrade zástavby.

8.11. Kupujúci je povinný sa v prípade výskytu akejkoľvek vady tovaru obrátiť so svojou reklamáciou tejto vady priamo na predávajúceho a priamo s predávajúcim dohodnúť všetky podmienky reklamácie.

8.12. V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytne odstrániteľná vada na dodanom tovare, predávajúci sa zaväzuje túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť kupujúcemu bezplatne, a riadne. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať jeho výmenu za rovnaký tovar bez vád, príp. výmenu jeho súčiastky, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť kupujúcemu reklamovanú vadnú vec za rovnakú, novú vec bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.13. Ak ide o takú, riadne reklamovanú záručnú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni jeho riadnemu užívaniu kupujúcim, má kupujúci právo na bezplatnú výmenu reklamovaného tovaru za rovnaký tovar bez vád alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné záručné vady reklamovaného tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.14. Kupujúci sa, za účelom odstránenia vady dodaného tovaru, zaväzuje bez zbytočného odkladu odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu za účelom jeho opravy alebo výmeny.

8.15. Existencia akýchkoľvek vád na dodanom tovare nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť predávajúcemu za tovar dohodnutú kúpnu cenu, t.j. nárok predávajúceho na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny zostáva zachovaný.

8.16. Práva kupujúceho na odstránenie vady tovaru predávajúcim zaniknú, ak sa neuplatnili počas záručnej doby.

9. Návod k zástavbe a obsluhe tovaru

9.1 Zástavbu tovaru môžu vykonať a kontrolovať len predávajúcim poverené osoby.

9.2 Zástavba tovaru musí byť vykonaná vždy v súlade s dodaným Návodom na zástavbu tovaru, resp. Návodom na obsluhu tovaru, a tiež v súlade s Typovým schválením tovaru, ak je pre daný tovar k dispozícii.

9.3 V prípade, že predávajúci dodal tovar kupujúcemu i s príslušným Návodom na jeho obsluhu, je tento návod pre kupujúceho záväzný. Kupujúci je preto oprávnený vykonať uvedenie tovaru do prevádzky a používať dodaný tovar len podľa Návodu na obsluhu.

9.4 V prípade, že kupujúci konal v rozpore s návodom k zástavbe tovaru a/alebo návodom na obsluhu tovaru, vzniká reálne riziko vzniku škody na zdraví osôb a majetku v dôsledku takéhoto neodborného použitia alebo prevádzky tovaru. V tomto prípade predávajúci nezodpovedá za akékoľvek týmto spôsobom vzniknuté škody na majetku kupujúceho a/ alebo tretích osôb, škody na zdraví a následné škody. Výlučne kupujúci bude v tomto prípade znášať plnú náhradu takto vzniknutých škôd.

9.5 Predávajúci taktiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené opotrebovaním jednotlivých častí dodaného tovaru) pokiaľ ide o tzv. „spotrebný tovar“.

10. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

10.1. Kupujúci v internetovom a zásielkovom obchode má právo odstúpiť od zmluvy, ktorú týmto spôsobom uzavrel s predávajúcim, bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom svoje odstúpenie od zmluvy musí predávajúcemu riadne oznámiť písomnou formou v uvedenej lehote. Následne tovar, v jeho originálnom balení úplný a v nepoškodenom stave, so všetkými dokladmi, ktoré prevzal od predávajúceho pri kúpe tovaru, vráti osobne alebo doporučenou poštou predávajúcemu, na svoje náklady (t.j. nie na dobierku) na adresu predávajúceho: Štefánia Hostinová – HOSTIN so sídlom SNP 129, 919 04 Smolenice. Povinnosťou predávajúceho, po prevzatí kompletného a nepoškodeného takto vráteného tovaru, je vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru, a to na účet kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti so zaslaním tovaru kupujúcemu znáša predávajúci.

10.2. Kupujúci priamo v obchode predávajúceho, môže vrátiť zakúpený a prevzatý tovar, ktorý si prezrel pri kúpe, prípadne i vyskúšal, a to len so súhlasom obchodníka predávajúceho. V prípade, že obchodník predávajúceho súhlasí s takýmto vrátením tovaru a vrátením peňazí za nákup tovaru je predávajúci oprávnený vyúčtovať si za vrátenie peňazí kupujúcemu manipulačný poplatok 5% z kúpnej ceny tovaru, minimálne však 3,32 Eur.

10.3. V prípade, že na zaobstaranie tovaru, ktorý chce kupujúci vrátiť, vznikli predávajúcemu mimoriadne zvýšené náklady oproti ostatným tovarom, napr. z dôvodu špeciálnej objednávky alebo expresnej dodávky a pod., má predávajúci právo žiadať od kupujúceho plnú náhradu takto vzniknutých nákladov. Kupujúci je povinný takto vzniknuté mimoriadne náklady uhradiť predávajúcemu v ich plnej výške.

10.4.V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z hore uvedených podmienok v tomto bode zo strany kupujúceho, nepríde k platnému odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho, nakoľko predávajúci nebude v tomto prípade akceptovať odstúpenie od zmluvy a kupujúcim odovzdaný alebo vrátený tovar vráti späť kupujúcemu na náklady kupujúceho.

10.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadne vrátenie tovaru v zmysle tohto článku VOP, je predávajúci oprávnený si voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných platných právnych predpisov.

10.6. Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

11. Všeobecné ustanovenia

11.1. Všetky výkresy, popisy a iná technická dokumentácia týkajúca sa tovaru predávajúceho, patrí spoločnosti Štefánia Hostinová – HOSTIN so sídlom SNP 129, 919 04 Smolenice, pričom bez súhlasu predávajúceho nemôže kupujúci tieto dokumenty použiť na iný účel ako na montáž (resp. zástavbu) tovaru, jeho použitie alebo údržbu. Bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho je osobitne zakázané kupujúcemu tieto dokumenty rozmnožovať a rozširovať a/alebo inak ich sprístupňovať tretím osobám.

11.2. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu vzorky tovaru, tieto zostávajú výlučným vlastníctvom predávajúceho, a preto kupujúci nie je oprávnený ich sprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

11.3. Ak predávajúci zhotoví akékoľvek nové nástroje a prípravky, za účelom výroby atypického tovaru (t.j. tovaru neštandardnej konštrukcie, tieto zostávajú v jeho výlučnom vlastníctve, a to aj v prípade, že sa kupujúci podieľal na úhrade nákladov na ich zhotovenie.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto VOP predávajúceho sú pre kupujúceho záväzné odo dňa ich zverejnenia v sídle spoločnosti predávajúceho a na internetovej stránke predávajúceho: www.hostin-kovo.com. Tieto VOP sú záväzné pre kupujúceho v znení platnom v deň kúpy tovaru alebo odoslania objednávky kupujúcim v rámci internetového obchodu.

12.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar, vrátane prepravných a expedičných nákladov, VOP, reklamačný poriadok v platnom znení v momente kúpy tovaru alebo odoslania objednávky kupujúcim v rámci internetového obchodu. Kupujúci zaslaním objednávky a prevzatím faktúry, ktorú mu vystavil predávajúci za dodávku tovaru zároveň predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto VOP riadne prečítal, ich zneniu plne porozumel, a že v celom rozsahu s nimi súhlasí, že jeho vôľa byť viazaný týmito VOP pri kúpe tovaru je slobodná a vážna, a že jeho prejav vôle smerujúci k uzavretiu kúpnej zmluvy na dodávku tovaru je zrozumiteľný a určitý, a že tieto VOP prijal bez výhrad, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

12.3. Osobné údaje a ich ochrana. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že predávajúci v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uschováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, či predaja tovaru, ako aj na základe osobitných predpisov. Kupujúci si je zároveň vedomý, že Predávajúci pri svojej činnosti využíva, môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorý majú prístup k osobným údajom Kupujúceho. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje Kupujúceho chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci si je vedomý, že Predávajúci mu v rámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách Predávajúceho a iné reklamné či propagačné materiály. Kupujúci môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na web stránke Predávajúceho. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť na web stránke Predávajúceho v sekcii Ochrana osobných údajov.

12.4. Predávajúci sa zaväzuje archivovať kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim v elektronickej forme spolu so VOP po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je prístupná pre kupujúceho a slúži len pre administratívne a archívne účely predávajúceho.

12.5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle týchto VOP musí byť uzatvorená v slovenskom jazyku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

12.6. V prípade, ak ktorákoľvek časť týchto VOP sa stane neplatnou a/alebo neúčinnou, táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na platnosť a účinnosť ostávajúcich častí týchto VOP, ktoré zostávajú naďalej platné a účinné, t.j. záväzné pre kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP v prípade potreby ich zosúladenia s novou, záväznou legislatívou SR alebo z dôvodu vlastnej potreby ich budúcej aktualizácie. V týchto prípadoch je preto predávajúci oprávnený zmeniť znenie týchto VOP, pričom ich zmenené aktuálne znenie je zároveň bez meškania povinný zverejniť na svojej internetovej stránke: www.hostin-kovo.com.

12.7. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 25.5.2018. Prijatím týchto VOP sa zároveň ruší platnosť všetkých doterajších obchodných podmienok spoločnosti Štefánia Hostinová – HOSTIN, platných a účinných do dňa 24.5.2018.

V Smoleniciach, 25.5.2018